L'edifici del centre té dues plantes i dues ales (una d'elles de recent creació).Totes les aules tenen calefacció, i les més noves tambè tenen aire acondicionat. A més comptam amb un pavelló, una aula de psicomotricitat, i aules específiques d'anglés, música, informàtica, biblioteca i hort escolar. Totes les aules del centre tenen conexió a internet, i esteim treballant per fer arribar les noves tecnologies (projector i PDI) a tots els nivells del centre.

1977inaguraci 01 H200pxLa nostra escola començà a funcionar  anomenan-se “Col·legi Nacional Mixt Ponent d’Inca” el curs 77-78 amb la creació de dues aules de preescolar. A l’any 1982, el centre va deixar d'esser únicament d'EGB. Durant el curs 1985/86 forem de les primeres escoles de la comarca del Raiguer amb atendre a alumnat d'educació especial (actualment NEE). La revista escolar del centre data de l’any 1986 i el seu nom era “Aquí Ponent”, però l’any 2002, mitjançant un concurs, es va posar el nom de “Els vents de Ponent”. L’AMIPA  es va constituir formalment l’any 1985 però la seva història remunta a principis del curs 77-78. Quan es va inaugurar l’escola un grup de mares i pares començaren a col·laborar amb la direcció  per aconseguir millores d’infraestructures i dotació de recursos. A partir de l’abril de 1993 varem passar a tenir jornada contínua essent uns dels primers centres de la part forana. La llengua vehicular del centre és el català. L’any 96 es va posar en marxa el projecte lingüístic on s’establi aquesta llengua com a llengua d’aprenentatge i de comunicació. El centre ofereix el servei de menjador des de l’any 1985 i fou a partir de l’any 1996 quan els menjars es començaren a elaborar a la nostra pròpia cuina. A partir del curs 98-99 els alumnes majors (del tercer cicle d’EGB), foren cap els instituts i el nostre centre passava a ser d’infantil i Primària. Es dotà de noves aules d’especialistes en audició i llenguatge  (AL) i atenció a la diversitat (AD). El nostre hort es creà el curs 2000-01, gràcies a la col·laboració de l’empresa CAMPER, i fins el dia d’avui els nostres alumnes gaudeixen i tenen cura d’ell. 

2003 25 aniversari small

L'any 2002-03 varem cel·lebrar el vinticinquè aniversari de l'obertura del centre, realitzarem moltes activitats i convidarem a antics mestres, directors i alumnes. El curs 2007-08 vàrem passar de ser un centre d’una línia a dues. Es crearen les noves aules de: música, d’anglès, biblioteca, despatxos, aules de suport, aula de psicomotricitat, aules d’infantil, pavelló, ampliació del menjador, nova cuina amb totes les instal·lacions. Des del curs 2008-09 participam el Projecte de Seccions Europees, realitzan una àrea del curriculum amb llengua anglesa i a finals de juny de 2010 el centre obtingué el segell de qualitat ISO. La història del nostre centre segueix endavant, amb l’objectiu de continuar formant persones amb valors i intentant deixar empremta als nostres alumnes.

p6280105 small

Projecte centre en pràctiques UIB

Formam part dels centres col·laboradors amb l’UIB pels alumnes de magisteri, realitzant el practicum I i II.

Pla convivència (PC)

Pla per facilitar la convivència escolar de tota la comunitat educativa. Activitats i actuacions que duim a terme dins el centre escolar.

Pla d’atenció a la diversitat (PAD)

Conjunt de mesures i respostes adreçades a atendre les necessitats educatives especials per alumnes de reforç educatiu, suport educatiu, atenció a la diversitat.

Pla acció tutorial (PAT)

Estructura, organitza i coordina les actuacions que han de dur a terme els tutors/es amb tots els membres de la comunitat educativa.

Manual qualitat (SGQ)

Manual que permet comprendre el sistema de qualitat que s’utilitza en el centre.

Projecte ecoambiental

Política ambiental del centre, gestió de recursos del centre (Reduir, reciclar, reutilitzar)

Projecte Pati, espai de Convivència

Aquest projecte pretén minimitzar els possibles conflictes el temps del pati, potenciant les relacions socials entre els alumnes.

Reglament d’organització i funcionament (ROF)

Actuacions, normes i regles que han de seguir tots els membres de la comunitat educativa.

Projecte Plurilingue

Projecte que vol oferir un aprenentatge de la llengua anglesa a partir del seu ús funcional a l’aula (dramatització, plàstica, etwining). A més d'incrementar les hores de llengua castellana

Projecte lingüístic (PL)

Té el propòsit principal d’afavorir l’assoliment del domini de les dues llengües oficials de les Illes Balears, així com a la introducció de una tercera llengua (anglès). La llengua vehicular del centre serà el català.

Pla EOEP

Pla d’atenció, cooperació i assessorament per els docents, alumnes i les famílies, per donar resposta a les necessitats dels alumnes.

Pla acollida (PA)

Marca les actuacions i directius a l’acollida d’alumnes i professors/es, tant a principi de curs com durant l’any escolar

Pla autoprotecció

Pla que defineix els responsables, les actuacions i indicadors en front de qualsevol situació d’emergència que es pugui produir dins el centre. Queda inclòs dins aquest pla, l’horari no lectiu (a. extraescolars)

Projecte fons de llibres

Projecte oferit per la Conselleria i que té per finalitat la creació d’un fons de llibres , per donar continuïtat al projecte ecoambiental.

Projecte biblioteca

Promou i facilita l’organització de la biblioteca com a eina imprescindible per a la formació dels alumnes en la societat de la informació i del coneixement. Impulsa l’ús de la biblioteca ens els processos d’ensenyament aprenentatge, tant per al professorat com per l’alumnat.

Pla immersió lingüística

Pla que ofereix al professorat sense experiència d’immersió lingüística unes exemplificacions dins la pròpia aula, de manera que pugui ser observador d’aquestes activitats. Oferir a aquest professorat unes propostes didàctiques per continuar l’activitat iniciada.

Projecte escola matinera

Donar resposta a les demandes de les famílies i poder atendre les seves necessitats. Potenciar l’ús de les instal·lacions i la utilització del centre escolar, en horari no lectiu.

Projecte activitats extraescolars

Servei organitzat pel Consell Escolar i l’APIMA del centre per donar cobertura horària els horabaixes i així facilitar la conciliació laboral dels pares/mares amb l’escola.

Projecte natació saludable

Desenvolupa les habilitats i destreses motrius bàsiques per aconseguir un domini corporal i postural al medi aquàtic, enriqueix el repertori motriu i consolida uns bons hàbits d’higiene i salud.

Projecte PROBENS

Projecte duit a terme per l’Ajuntament i una associació de promoció del benestar que té per finalitat donar suport educatiu a tots aquells alumnes que ho necessitin i treballar transversalment habilitats socials que permetin la integració dels menors dins de la societat

Pla lectoescritura

Pla impulsat per la Conselleria que té com intenció principal ajudar als alumnes a comprendre i expressar-se oralment, per escrit de manera adequada als diferents contexts de l’activitat social i cultural. Fer ús dels coneixements sobre la llengua i les normes d’ús lingüístic per escriure i parlar de manera adequada, coherent i correcta, i per comprendre texts orals i escrits.

Projecte aula oberta (Hort escolar)

Projecteque pretén potenciar les capacitats dels alumnes mitjançant l’orientació espai-temporal, la motricitat fina, l’exploració amb tots els sentits , el desenvolupament, estratègies d’ investigació, l’ observació, la interrelació de conceptes diversos, etc. Incentivam el respecte i conservació del medi i el gaudi de l’entorn.

Projecte TIC

Potenciam l’utiltizació i maneig responsable de l’ordinador. A més possibilitem a tots els alumnes l’accés a les noves tecnologies.
 

CEIP Ponent

 

  La nostra escola es troba situada a les afores de la ciutat d'Inca al pla de Mallorca, a la barriada anomenada Crist Rei Nou.  Podeu trobar-mos a la avinguda del Raiguer s/n.

Captura de pantalla 2020 01 22 14.18.23
Mostra un mapa més gran

Subcategories

 Articles relacionats amb els principis metodològics