PRINCIPIS PEDAGÒGICS

El projecte educatiu de l’escola té com a objectiu aconseguir una formació integral dels alumnes. Entenem per formació integral el desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels nostres infants. Per tal d’afavorir aquest desenvolupament integral posem en pràctica els següents principis pedagògics tan importants dins el nostre procés d’ensenyament aprenentatge.

Els principis pedagògics són essencials dins la transformació de l’educació per arribar a una millora de qualitat educativa i arribar a aprenentatges significatius.

APRENENTATGE COOPERATIU

Promou la interacció i l'aprenentatge a partir dels companys del grup, s'organitzen individual i conjuntament per resoldre les tasques propostes

iconfinder Teamwork 3533401

MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES

Aula específica de matemàtiques on els infants treballen amb recursos manipulatius fa que l’aprenentatge sigui molt més significatiu.

iconfinder abacus 6585306

TALLERS

Entorn ric amb propostes diverses que estimulen el desenvolupament global dels infants. en els tallers (grups reduïts) els nins aprenen amb el contacte amb els objectes, manipulant, explorant i descobrint.

iconfinder OUTLINE Bussiness and Media 09 4041200

ASSEMBLEES DIÀRIES

Cada dia mestres i infants del seu grup es reuneixen amb l'objectiu de cohesionar el grup, millorar el clima d'aula quan a relacions socials i aprenentatge, expressar emocions i treballar l'expressió oral.

iconfinder 3 1250308

PLA LECTOR

Disseny destinat a afavorir la competència lectora de l'alumnat i l'apropiació del gust per la lectura.

iconfinder OUTLINE Bussiness and Media 09 4041200

QUADERN D'EMOCIONS

Espai i temps que té l'alumne per a expressar les seves emocions, vivències, sentiments... mitjançant escrits, dibuixos, cal·ligrafies...

iconfinder 3 1250308

PROJECTES

El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir canals que puguin ajudar els infants a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts.

iconfinder OUTLINE Bussiness and Media 09 4041200

APRENENTATGE SERVEIS

ESCOLA BARRI
L'aprenentatge serveis és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte.

iconfinder 3 1250308

HORT ESCOLAR

Aula oberta per a experimentar i per a respectar la natura, els infants amplien i vivencien directament continguts curriculars

iconfinder OUTLINE Bussiness and Media 09 4041200

ARTÍSTICA EN ANGLÈS

Fomentam i potenciam l'expressió oral de la llengua anglesa amb l'àrea d'artística.

iconfinder 3 1250308