FUNCIONAMENT DEL MENJADOR

MENU

iconfinder Bread 2138191 iconfinder watermelon 2003313 iconfinder pizza 1760345 iconfinder Food C225 2427885 iconfinder Food C214 2427858
SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER
iconfinder rice dish food cook menu 3558101 iconfinder Food C203 2427849 iconfinder Strawberry 2137821 iconfinder fried chicken thigh fast food 3558115 iconfinder Pie 2138183
FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

 

CARTA PROMOCIÓ DE LA DIETA MEDITERRÀNIA

 

OBJECTIUS GENERALS DEL SERVEI MENJADOR

 • Oferir un servei de menjador als alumnes de l’escola i pels mestres.
 • Treballar aspectes nutricionals i educatius dins el temps del menjador escolar.
 • Aconseguir que l’acte de menjar sigui un moment agradable.
 • Consolidar el hàbits correctes a la taula.
 • Afavorir els hàbits de participació i higiene.

HORARI I ORGANITZACIÓ

L’ horari del menjador és de 14h a 15:30h. Després de dinar els alumnes romandran en el centre fins a la recollidadels pares o al començament de les activitats extraescolars. Es durà un control de les incidències de menjador i tots els usuaris que no compleixin les normes. Es seguirà el protocol del pla de convivència del centre que en darrer extrem podrà suspendre temporal o definitivament l’ús del servei.

FUNCIONAMENT I NORMES

 • Les famílies hauran de comprar els tiquets dins el menjador (dilluns i dijous de 08:00 fins les 09:15 h), anotar el curs de l’alumne/a i dipositar-los a la bústia devora l’entrada del menjador.
 • Els pares/mares podran retornar a final del curs escolar els tiquets no utilitzats (en blanc) a l’empresa pel seu reintegrament.
 • Si en qualsevol moment una família ha d’utilitzar el servei i no ha pogut adquirir el tiquet, haurà de dipositar dins la bústia un paperet amb el nom i curs del nin/a.
 • També, es continuarà realitzant el pagament mitjançant la domiciliació bancària (per fer-ho per primera vegada s’haurà d'avisar els mateixos dies de venta dels tiquets (dilluns i dijous).
 • En cas de enfermetat o no assistència al menjador s’haurà d’avisar a l’encarrega/ada.

PERSONAL

El menjador està atès per el cuiner, l’ajudanta del cuiner i pels monitors de menjador contractats per l’empresa concessionària. Aquesta empresa és “Mariano Mèrida Romero”.
Els nombre de monitors de menjador segons el nombre de comensals tendrà en compte la “Resolució de 9 de setembre de 2003 del conseller d’educació i cultura, per la qual es regulen l’organització i el funcionament dels serveis escolar de menjador als centres públics no universitaris” i les necessitats del centre.
Les dotacions de personal d’atenció dels alumnes seran en funció de les característiques dels usuaris, d’acord amb la ràtio següent:

* 1 monitor per cada 25 alumnes, o fracció superior a 15 en educació primària.
* 1 monitor per cada 15 alumnes, o fracció superior a 10 en educació infantil.

En el cas d’usuaris amb NEE, els ATE tendran cura d’aquests alumnes.

Responsabilitats dels monitors:

 • S’encarregaran d’ajudar en totes les tasques que d’aquest servei se’n derivin.
 • Ajudaran a menjar als més petits i vetllaran per l’aprenentatge dels hàbits.
 • Faran complir les normes i ajudaran a mantenir l’ordre dins el menjador.
 • Organitzaran i vigilaran als alumnes fora del menjador.
 • Emplenaran els informes trimestrals l’informe dels comensals fixes.
 • En cas d’urgència per accident o altres problemes d’algun alumne, si ho consideren necessari cridaran als pares.

ALTRES

Els menús romandran exposats al la pàgina web del centre. A partir del mes de novembre aquest seran elaborats pel cuiner conjuntament amb la nutricionista Sra. Fanny Pons. Una vegada a la setmana i de forma gratuita, es dona la possibilitat a que un pare/mare dels nins/es que utilitzen el menjador escolar puguin quedar a dinar per veure el funcionament del menjador. Per poder quedar-se hauran de comunicar-ho al director, indicant el dia que ho volen fer.

La Conselleria d’Educació i Cultura i la empresa Mariano Mèrida Romero mantindran el seu contracte durant 10 anys. El Consell Escolar cada any valorarà aquest servei i el seu bon funcionament.

El centre gestionarà els diners que envia la Conselleria per ajudes individuals i pel funcionament (manteniment i reparació d’aparells) i informarà als pares dels terminis i requisits per sol·licitar les ajudes.

El menjador és per ús dels alumnes i mestres de l’escola.