DOCUMENTACIÓ DE CENTRE

A continuació disposau dels documents de centre que marquen la nostra línea de centre i la nostra identitat com a centre.

PEC

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona el nostre centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d'altres centres, adaptat a la realitat de l'entorn del nostre alumnat i d'acord amb les conviccions pedagògiques dels docents; explicita les línies d'atenció a la diversitat i els objectius a mig termini; desglossa les línies mestres d'organització, que es concretaran al projecte curricular.

PGA

La Programació General Anual és el conjunt d'actuacions derivades de les decisions adoptades en el Projecte Educatiu elaborat en el centre i la concreció del currículum. La PGA constitueix, per tant, la concreció dels criteris i orientacions generals per a cada curs escolar, facilita el desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives, el correcte exercici de les competències dels diferents òrgans de govern i de coordinació docent i la participació de tots els sectors de la comunitat escolar.

PLC

Al Projecte Lingüístic de Centre podreu trobar el tractament que dins la nostra escola es fa amb les diferents llengües. Destacar que són un centre on fa més de 10 anys comptam amb auxiliar de conversa anglesa amb els beneficis que porta una persona nativa per treballar amb els infants.

CONTINGUTS PER MATÈRIES

A continuació teniu els enllaços als continguts i programacions dels difentents cursos del nostre centre. Aquest instrument ens permet organitzar el procés educatiu al voltant d'uns objectius i unes competències. Aquestes s'assoleixen per mitjà d'unes activitats d'ensenyament-aprenentatge i una metodologia concreta. Per avançar, es treballen uns continguts i finalment s'avalua tot el procés.

INFANTIL

Continguts i programacions d'educació infantil.

PRIMÀRIA

Continguts i programacions d'educació primària.