PROCÉS D'ADMISSIÓ CURS 2023-2024

Del 8 al 19 de maig s'obri el termini per sol.licitar  places pel procés de matriculació d´alumnes d´Educació Infantil (nascuts a partir del 2020) i Primària. Les famílies que ho desitgin poden acudir al centre per ajudar-vos en el procés reservant cita prèvia per la plana web del centre. En qualsevol cas recordau que una vegada realitzat el procés telemàtic s'ha de dur al centre la justificació de la sol·licitud.

Calendari del procés:

CURS 2023-24

Dates/termini

Tràmit/Actuació

Del 8 al 19 de maig

Presentació de sol•licituds

Dia 6 de juny

Llistat provisional de puntuació.

Del 7 al 9 de juny

Reclamacions

Dia 10 de juny

Resolució de les reclamacions

Dia 21 de juny

Llistes definitives

Del 22 al 28 de juny

Matriculació d'Educació Infantil

Del 23 al 30 de juny

Matriculació d'Educació Primària i ESO

(enllaç de consulta)

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/calendari/

Criteris de puntuació: 


1.A. Existència de germans matriculats al centre o pares, mares o tutrors/es que hi treballin:

 • Primer germà al centre .............................................................................................. 5,5 punts
 • Per cada un dels germans següents .............................................................................. 4 punts
 • Pel pare, la mare o tutor/a que treballi al centre............................................................ 5,5 punts
 • Si ambdós progenitors/tutors treballen al centre.......................................................... 9,5 punts

1.B. Existència de germans matriculats al centre adscrit o pares, mares o tutors/es que hi treballin:

 • Primer germà al centre adscrit................................................................................... 3,5 punts
 • Per cada un dels germans següents al centre adscrit...................................................... 2 punts
 • Pel pare, la mare o tutor/a que treballi al centre adscrit ................................................ 3,5 punts
 • .Si ambdós progenitors treballen al centre adscrits ..................................................... 5,5 punts

1.A i 1.B INCLOU:

 • Acolliment familiar, preadopció o adopció, guarda familiar o acolliment residencial.
 • Germans d’alumnat matriculat a aules ASCE que es troben físicament en un centre ordinari.
 • En el cas de sol·licitants amb germans d’alumnat escolaritzat amb modalitat combinada entre dos centres, en aquest apartat es consideren ambdós centres.

2.-  Ubicació del domicili de l’alumne o del lloc de feina dels pares o tutors/es legals, dins la zona d’influència (*Màxim: 5,5 punts)

Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del pare/mare/qualque tutor/a legal, dins la zona d’influència del centre................................  2 punts

Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda o treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre.................... 2 punts

Per dos anys o més de residència continuada i ininterrompuda, o de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre ............... 1,5 punts

Resta de domicilis ............................................................................................................................................................................................ 0 punts

3. Renda per càpita de la unitat familiar (IRPF any 2021)

 • Per valorar aquest criteri es tindrà en compte la declaració de la renda de les persones físiques de l’exercici de 2021.
 • Si la guarda i custòdia és compartida, es consultarà la declaració de la renda d’ambdós progenitors.
 • Si la guarda i custòdia és exclusiva, i es justifica documentalment, només es consultarà la declaració de la renda del progenitor que tenia la custòdia el 2021.
 • Si a la sol·licitud només consten les dades d’un sol progenitor i no es justifica que aquest tenia la guarda i custòdia en exclusiva l'any 2021, no es valorarà aquest apartat de barem.
 • Els sol·licitants que hagin d’acreditar, a l’efecte de valorar la renda, que la guarda i custòdia de l’alumne, si és menor d’edat, no és compartida han de presentar un document que acrediti quines són les persones que en tenen la guarda i custòdia (sentència judicial, en els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, i pàgina corresponent del llibre de família, en els altres casos).
 • No és necessari presentar cap certificat de l’Agència Tributària Estatal. L’Administració educativa consultarà directament aquestes dades.

4.-  Pertinença a família nombrosa:

 • N. Especial ............................................................................................................ 2 punts
 • N. General i Monoparental assimilable a família nombrosa (família monoparental especial):  amb dos o més fills, o bé amb un fill amb discapacitat reconeguda del 33% o superior) ........................................... 1 punt

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Títol de família nombrosa en vigor. Si aquest està expedit a Mallorca o Menorca, es pot consultar telemàticament.
 • Per acreditar família monoparental: Títol oficial de família monoparental en vigor.  
 • En cap cas es pot acumular la puntuació per família nombrosa general i la de família monoparental en aquest apartat.

5.- Alumnat nascut de part múltiple:

 • Alumnat nascut de part múltiple ................................................................................ 1 punt

6.- Família Monoparental:

 • Monoparental amb ................................................................................................... 1 punt

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Títol de família monoparental en vigor.

7.- Violència masclista o de terrorisme:

Condició de víctima de violència masclista ........................................................................ 3 punts

 • Violència masclista: famílies en les quals la dona o els fills a càrrec han sofert violència masclista.
 • Víctima de terrorisme: víctimes i les seves famílies a les persones que hagin sofert danys com a conseqüència de l’acció terrorista.

8.- Concurrència de discapacitat (*Màxim 2 punts):

 • Discapacitat en l’alumne/a (Mínim 33%)........................................................................ 1 punt
 • Discapacitat en pares, tutors o algun dels germans o germanes .......................................1 punt
 • Sempre que s'autoritzi a la sol·licitud, si el certificat de discapacitat ha estat emès per un òrgan competent a les Illes Balears, es pot consultar telemàticament. En altres casos, s'ha de presentar el certificat de discapacitat en paper.

(enllaç de consulta)

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/relacia_de_criteris_de_barem/

Sol.licitud:

(enllaç de consulta)

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_adscripcia/

Molt important:

Una vegada realitzat el procés telemàtic s´ha de dur al nostre centre la justificació de la sol.licitud de l´admissió i en casos indicats a determinades sol.licituds,  s'haurà d'entregar la documentació requerida a efectes de puntuació.