ORGANIGRAMA

Organigrama del centre on podeu consultar els diferents estaments que el composan. Si voleu consultar el ROF heu de fer clic al següent enllaç: ROF del Centre

Organigrama 01

CLAUSTRE

QUÈ ÉS?

El Claustre de mestres és l'òrgan propi de participació d'aquests en la gestió i la planificació educatives del centre. Està integrat per mestres, un 95% són definitius en el centre, el presideix el/la director/a. A més intervenen dins el centre un auxiliar de conversa (llengua anglesa), ATEs i membres de l'EOEP.

FUNCIONS DEL CLAUTRE DE MESTRES.

 • Participar en l'elaboració del Projecte Educatiu del Centre.
 • Informar i aportar propostes al Consell Escolar del Centre i a l'Equip Directiu sobre l'organització i la PGA del Centre, i per al desenvolupament de les activitats escolars complementàries i de les extraescolars.
 • Establir criteris per a l'elaboració del Projecte Curricular del Centre, aprovar-lo, avaluar-ne l'aplicació i decidir-ne possibles modificacions.
 • Elegir els seus representants al Consell Escolar del Centre.
 • Informar del nomenament dels professors-tutors.
 • Emetre informe favorable sobre la proposta de creació d'altres òrgans de coordinació abans que el Director no la presenti al Consell Escolar.
 • Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes.
 • Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i la investigació pedagògiques, i en el de la formació del professorat de l'Institut.
 • Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del Centre en general.
 • Aportar al Consell Escolar criteris i propostes per a l'elaboració del Reglament de Règim Interior.
 • Aportar a l'Equip Directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del Pla d'Estudis del Centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i de l'equipament didàctic en general.

FUNCIONAMENT DEL CLAUSTRE.

El Claustre es reuneix preceptivament una vegada per trimestre amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el Director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És preceptiu que es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar i l'assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. El secretari del Centre estén acta de cada sessió del Claustre, la qual, una vegada aprovada, passa a formar part de la documentació general del Centre.

CONSELL ESCOLAR

Què és?

El Consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al Consell Escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació.

Composició del consell escolar

 • El director que el presideix.
 • La cap d'estudis.
 • Els i les 5 representants del professorat s'elegeixen pel claustre.
 • Els i les 4 representants de pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
 • Una representant de l'ajuntament de la localitat.
 • Una representant d'administració i serveis (PAS), elegit per i entre aquest personal.
 • Una de les persones representants dels progenitors que la designa l’ AMIPA.
 • El secretari del centre amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

Funcionament

Les funcions del consell escolar són les que estableix l'article 148.3 de la Llei d'educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l'equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i col.legiats d'acord amb l'article 144.4 de la Llei d'educació.